Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Sáng chế, giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích

  • Array

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: – Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp; – Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải…