Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Công chứng » Hiểu đúng về hoạt động công chứng

Hiểu đúng về hoạt động công chứng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Như vậy công chứng bao gồm 2 hoạt động chính:


– Thứ nhất là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản. Điều này được hiểu cụ thể là khi các cá nhân, pháp nhân thực hiện giao kết các hợp đồng, giao dịch sẽ được công chứng viên làm chứng và xác nhận đã có hoạt động giao kết đấy xảy ra trên thực tế. Việc xác nhận đồng thời cũng công nhận rằng hợp đồng, giao dịch này là đúng với quy định của pháp luật.


– Thứ hai là xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của các bản dịch tự tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. Điều này được hiểu rằng công chứng viên xác nhận bản dịch có nội dung đúng với bản gốc, và các nội dung này không trái đạo đức xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật.
———————————————————————

Bài viết này nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng hơn về khái niệm công chứng. Bài viết sau chúng tôi sẽ đưa ra cách hiểu đúng về khái niệm chứng thực. xin cảm ơn!!!

Thẻ:

Leave a Comment